Over ons

Fijn dat u bij ons komt, dank voor uw vertrouwen. Voor de juiste zorg en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij een aantal afspraken van huishoudelijke aard op een rijtje gezet. Als u bij ons in de praktijk komt vindt u die afspraken ook in de praktijkfolder in het folderrek.

Aanmelden

Sinds 2006 geldt Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF), een verwijzing van huisarts of specialist is niet noodzakelijk. Bij aanmelding vragen wij uw Naam Adres Woonplaats (NAW) gegevens. U kunt de aard van de klacht aangeven en eventueel door welke gespecialiseerde fysiotherapeut u behandeld wilt worden.

Afmelden

Afspraken dient u minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Buiten de openingstijden (ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Anders zijn wij helaas genoodzaakt het behandeltarief in rekening te brengen.

Eerste afspraak

Met een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek brengt de fysiotherapeut uw klacht in kaart. Vervolgens stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op. Zonodig nemen wij, in overleg, contact op met uw (huis)arts.

Verklaring van toestemming
Bent u een nieuwe patiënt – of bent u eerder geweest maar komt u voor een nieuwe behandeling – dan moet een fysiotherapeut u voordat hij of zij u kan onderzoeken, eerst uw toestemming vragen. Deze ‘Verklaring van toestemming’ is wettelijk verplicht. Wij vragen wij u deze korte vragenlijst bij de balie in te vullen en te ondertekenen. Zo gaat het niet ten koste van uw behandeltijd. Met dit formulier verklaart u toestemming te hebben gegeven aan de praktijk om:

 • Gedurende de looptijd van het traject vrijwillig vragenlijsten door te nemen en
 • Onderzoek uit te laten voeren door de therapeuten van de praktijk.
 • Uitvoering te geven aan het behandelplan zoals besproken met de therapeut.
 • Gedurende de looptijd van het traject, indien nodig, relevante medische gegevens op te (laten) vragen en rapportages te sturen naar huisarts, arbo-arts, en/of specialist.

Hygiëne

Wij waarderen het zeer als u:

 • let op persoonlijke hygiëne en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • zelf een handdoek meeneemt naar de praktijk.

Eigendommen

Fysiotherapie-Leusden.nl stelt zich niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Wat gebeurt met uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zonder uw toestemming zullen fysiotherapeuten geen gegevens aan derden verstrekken. Bij de balie kunt u vragen om een kopie van de privacyregeling.

Sinds 2006 geldt Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF), een verwijzing van huisarts of specialist is niet noodzakelijk. Bij aanmelding vragen wij uw Naam Adres Woonplaats (NAW) gegevens. U kunt de aard van de klacht aangeven en eventueel door welke gespecialiseerde fysiotherapeut u behandeld wilt worden.

Klachten

Als u een klacht heeft over de bejegening of behandeling van de fysiotherapeut of een andere medewerker, dan kunt u dit melden bij de receptie. Wij behandelen uw klacht volgens de richtlijnen van de KNGF.

Stagiaires

Wij bieden studenten van de opleiding Fysiotherapie de mogelijkheid om bij ons stage te lopen. De fysiotherapeut begeleidt de stagiaire bij het onderzoeken en behandelen van patiënten.

Al onze fysiotherapeuten:

 • Staan ingeschreven in het BIG-register, de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (zie: big-register). Alleen wie in dit register is ingeschreven, mag de door de wet beschermdetitel voeren.
 • Zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF.

Keurmerk Praktijk

Fysiotherapie-Leusden.nl is Keurmerk Praktijk. Keurmerk is hét kwaliteitsregister voor de fysiotherapeuten van Nederland. Een modern kwaliteitsregister dat stimuleert, kwaliteit borgt en transparant maakt. Voor patiënten, scholingsaanbieders, specialisten en verwijzers. Om de kwaliteit als Keurmerk Praktijk te onderhouden en te verbeteren doen onze medewerkers drie keer per jaar mee aan intervisie bijeenkomsten, en heeft de praktijk 1 keer in de 2 jaar een visitatie met onafhankelijke auditeurs.

Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de Keurmerk fysiotherapeut zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut.

Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komen uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt.

Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres.

Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Netwerken

Wij nemen deel aan verschillende netwerken, zoals:

 • Het Gezonde Net, een landelijk netwerk van grotere fysiotherapie praktijken.
 • Stichting Eerstelijns zorg Leusden, een multidisciplinair samenwerkingsverband in onze gemeente
 • De Schil-Eemland, een regionaal netwerk van samenwerkende fysiotherapie praktijken

In deze netwerken wisselen wij onderling kennis en ervaring uit en werken samen in de markt van gezondheid en beweging.